ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2562)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “UX / UI Design”

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตร “UX / UI Design” วิทยากร คุณ กฤษฎา เฉลิมสุข นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย โดยแนะนำหลักการใช้ UX/UI design มาพัฒนารูปแบบการทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีคุณภาพและความทันสมัยต่อผู้ใช้งาน จัดโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26- 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล