ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2562)

ได้รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน
อาทิ Physics, Chemistry in Context, Genetics: Analysis & Principles, Astronomy, Calculus ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี
เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย โดยได้รับหนังสือบริจาคในครั้งนี้เป็นจำนวน 150 เล่ม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในมุทิตาจิตครั้งนี้
และจะนำหนังสือต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคมา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามเจตจำนงของผู้บริจาคต่อไป
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี