ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 จังหวัดนครนายก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป