ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ มูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ (Frep Foundation)

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 710 เล่ม แก่มูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ (Frep Foundation) เพื่อสนับสนุนโครงการ “ฮักแพงเบิ่งแงงกัน@โพนโฮง แขวงเวียงจันทน์” ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านสะก้าวังมน แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป