ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2562)

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 39

วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ และ นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิ บัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช