ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

ต้อนรับคณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข