ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2562)

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์งานวิจัย โดยใช้ Visual Studio Code

นางสาวนุชสรา บุญครอง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Visual Studio Code ให้กับบุคลากรงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)