ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ "เปิดห้องสมุดสู่ชุมชน ประจำปี 2562" ที่จะนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนเครือข่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป