ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2551

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศฯ สังสรรค์ปีใหม่ จับฉลากแลกของขวัญ 13.00-14.00 น. ห้องสมุดชั้น 3
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว. จำนวน 3 คน ศึกษาดูงาน เพื่อประกอบการเรียนรายวิชา คม 472 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14.00-16.30 น. ห้องสมุด
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 10.00-12.30 น. ห้องสมุด
อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 4" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "โปรแกรม Freeware และ Opensource สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 25" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 5" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 3" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 4" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
บรรยายเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง "Internet Safety, Virus Protection, พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์" ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของภาควิชาชีวเคมี 9.30-11.30 น. B301
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา SCID610 สำหรับ นศ. ปริญญาโทและเอก ของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 9.00-12.00 น. P114
อบรม "เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story รุ่นที่ 3" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 24" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล" สำหรับผู้ปฏิบัติงานรวบรวมผลงานวิจัย ของคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 13.30-16.30 น. P114
การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2551 13.30-16.00 น. P114
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4/2551 13.30-16.00 น. P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 3 (จำนวน 40 คน) 13.00-15.00 น. P114
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรม งานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9.00-16.30 น. L01
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 60 คน) 13.00-15.00 น. P114
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 40 คน) 13.00-15.00 น. P114
กิจกรรมของ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ในรายการ "เด็กดี 7 สี หรรษา" กิจกรรมของช่อง 7 สี
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
10.00-15.00 น. ไอส์แลนด์ฮอลล์
บรรยายเพื่อชี้แจงมาตรการและแนะนำการใช้ Software ลิขสิทธิ์ และ Freeware ในการเรียนการสอน การวิจัย ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 13.30-16.00 น. BT205
การใช้สถานที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในการถ่ายทำรายการพิเศษทางโทรทัศน์ NBT เนื่องในโอกาสฉลองครบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 11.00-14.00 น. ห้องสมุด
บุคลากรของสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดูงานห้องสมุด 9.30-12.00 น. ห้องสมุด
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 13.30-14.00 น. ห้องสมุดชั้น 2
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "งานคารวะ-อำลา-อาลัย ผู้เกษียณอายุ ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551" และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการต่ออายุการทำงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ 13.30-16.00 น. ห้อง L01
การอบรมวิธีการใช้งาน Turn-it-In : Plagiarism Prevention software 14.00-15.30 น. ห้อง P114
บุคลากรสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 10 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ (KM) และการบริหารจัดการห้องสมุด 13.00-16.30 น. ห้องสมุด
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเล่าความสำเร็จในการก้าวไปสู่สังคมยุคมิลเลนเนียม 3S (sharing Success Stories) "การสร้าง การค้น การอ่าน การแลกเปลี่ยน" ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 ของ ชพ. เรื่อง "นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า" 10.45-12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (SciFinder, ScienceDirect, Scopus) เพื่อการสืบค้นวารสารวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ภาควิชาเคมี จำนวน 35 คน 13.30-16.00 น. ห้อง P114
นิสิตภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด 9.00-11.30 น. ห้องสมุด
ห้องสมุดจัดการต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน Open House 2008 ของคณะวิทยาศาสตร์ 8.30-16.30 น. ห้องสมุด ชั้น 2-3
การอบรมวิธีการใช้งาน ระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin (Instructor Training) สำหรับวิทยาเขตพญาไท 10.00-12.00 น. ห้อง P114
งานทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (เป็นการภายใน) เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร เนื่องในวันแม่ของชาติ 10.00-13.00 น. ห้องสมุด ชั้น 3
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล "Tour & Team Development" 2 วัน พัทยา ชลบุรี
การฝึกอบรม (Short Course Training) เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการแพทย์" หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงานวิจัย ของภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย์ศิริราช จำนวน 1 คน 13.00-18.00 น. ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรยายหัวข้อ "การประเมินคุณภาพงานวิจัย ด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics (Impact Factor, h index)" ในงานสัมมนาเรื่อง "การศึกษาดัชนีวรรณกรรม Bibliometrics Study" ของ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) จำนวน 50 คน 14.45-16.00 น. ตึกศูนย์ประชุม NCC สวทช.
บรรยายหัวข้อ "Website คณะทันตแพทย์ สู่สากล" ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 40 คน 13.30-16.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะทันตแพทย์
บรรยายหัวข้อ "การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์" ให้แก่อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 50 คน 9.00-16.00 น. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
บรรยายการใช้ห้องสมุด ประกอบรายวิชาเอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 13.30-16.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ให้การต้อนรับนักศึกษา KEI-Intel Science Talent Project โครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับวิทยาลัยนานาชาติ 11.30-12.00 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2551 13.30-16.00 น. ห้อง P114
การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551 13.00-15.00 น. ห้อง P114
อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 2" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. ห้อง P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 3" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. ห้อง P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 23" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. ห้อง P114
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ e-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional รุ่นที่ 8" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน SCBT343 : Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 61 คน 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การจัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 3/2551 9.00-16.00 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยภาษาฯ
ให้การต้อนรับผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2551 15.15-16.00 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
การฝึกอบรมและแนะนำการใช้ฐานข้อมูล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2551 13.30-13.45 น. ห้อง K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรยายหัวข้อ "Introduction to the Library" ในงาน Orientation for Graduate Students Year 2008 (ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551) 14.40-15.00 น. ห้อง L02
บรรยายหัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Science" สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00 น. ห้อง P114
การจัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 2/2551 9.00-16.00 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทย์ฯ ศาลายา
การจัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 1/2551 9.00-16.00 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทย์ฯ ศาลายา
อาจารย์และนักศึกษาจาก School of Science and Technology, Universiti Malaysia Sabah เยี่ยมชมห้องสมุด 16.30-17.00 น. ห้องสมุด
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การอบรม"การติดตั้ง Windows และ โปรแกรม สามัญประจำเครื่อง" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การอบรม"การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Live Cycle Designer"รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การประชุมคณะทำงานเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร กลุ่มตำแหน่งประเภทสนับสนุน/ทั่วไป ครั้งที่ 1/2551 13.00-15.00 น. ห้อง P114
หัวหน้างานสารสนเทศฯ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 11.00-13.00 น. -
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 7.30-9.30 น. ห้อง K102
นิตยสาร "Science World" ของบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด เก็บข้อมูลและถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข - ห้องสมุดชั้น 3
การอบรม"การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 น. ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การประชุมเครือข่าย webmaster ระดับภาควิชา / หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13.00-15.00 น. ห้อง P114
บุคลากรห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุด 12 คน 8.30-10.00 น. ห้องสมุดชั้น 1-2-3
พิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี 2551 และการประชุมวิชาการของ ปขมท. - ร.ร. เจริญธานีปริ๊นเซส จ. ขอนแก่น
Mini-bookfair in Stang Mongkolsuk Library การออกร้านของศูนย์หนังสือจุฬา BookNet และแอ็ดวานซ์มีเดียซัพพลายส์ (3 วัน) และเชิญชวนสมาชิก ให้คัดเลือกหนังสือ และแนะนำการสั่งซื้อเข้าห้องสมุด 9.00-16.30 ห้องสมุดชั้น 2
แสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ของ ปขมท. - -
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม"การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 22 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"การตัดต่อไฟล์ VDO ด้วย Windows Movie Maker" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 21 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม"การ Backup Computer ด้วย Norton Ghost" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 30 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Live Cycle Designer"รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"สร้างกราฟสวย Excel" รุ่นที่ 3 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 14.00-16.30 ห้อง P114
อบรม"How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 20 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
บรรยากาศการบริการ ของหน่วย Multimedia Center (หลังปรับปรุงใหม่) - ห้อง P106
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา Seminar in Science Education (SCID610) ให้แก่นักศึกษา ป.โท-เอก สถาบันนวัตกรรมฯ 9.00-12.00 ห้อง P114
นิสิตวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 13.30-16.00 ห้อง P114
บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเกียรติ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 10.00-10.30 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จำนวน 11 คน ศึกษาดูงานด้านการค้นคว้าวิจัย 10.00-13.00 ห้องสมุดชั้น 2

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง