ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2551

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศฯ สังสรรค์ปีใหม่ จับฉลากแลกของขวัญ 13.00-14.00 น. ห้องสมุดชั้น 3
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว. จำนวน 3 คน ศึกษาดูงาน เพื่อประกอบการเรียนรายวิชา คม 472 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14.00-16.30 น. ห้องสมุด
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 10.00-12.30 น. ห้องสมุด
อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 4" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "โปรแกรม Freeware และ Opensource สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 25" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 5" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 3" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 4" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
บรรยายเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง "Internet Safety, Virus Protection, พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์" ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของภาควิชาชีวเคมี 9.30-11.30 น. B301
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา SCID610 สำหรับ นศ. ปริญญาโทและเอก ของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 9.00-12.00 น. P114
อบรม "เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story รุ่นที่ 3" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 24" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล" สำหรับผู้ปฏิบัติงานรวบรวมผลงานวิจัย ของคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 13.30-16.30 น. P114
การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2551 13.30-16.00 น. P114
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4/2551 13.30-16.00 น. P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 3 (จำนวน 40 คน) 13.00-15.00 น. P114
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรม งานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9.00-16.30 น. L01
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 60 คน) 13.00-15.00 น. P114
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 40 คน) 13.00-15.00 น. P114
กิจกรรมของ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ในรายการ "เด็กดี 7 สี หรรษา" กิจกรรมของช่อง 7 สี
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
10.00-15.00 น. ไอส์แลนด์ฮอลล์
บรรยายเพื่อชี้แจงมาตรการและแนะนำการใช้ Software ลิขสิทธิ์ และ Freeware ในการเรียนการสอน การวิจัย ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 13.30-16.00 น. BT205
การใช้สถานที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในการถ่ายทำรายการพิเศษทางโทรทัศน์ NBT เนื่องในโอกาสฉลองครบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 11.00-14.00 น. ห้องสมุด
บุคลากรของสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดูงานห้องสมุด 9.30-12.00 น. ห้องสมุด
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 13.30-14.00 น. ห้องสมุดชั้น 2
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "งานคารวะ-อำลา-อาลัย ผู้เกษียณอายุ ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551" และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการต่ออายุการทำงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ 13.30-16.00 น. ห้อง L01
การอบรมวิธีการใช้งาน Turn-it-In : Plagiarism Prevention software 14.00-15.30 น. ห้อง P114
บุคลากรสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 10 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ (KM) และการบริหารจัดการห้องสมุด 13.00-16.30 น. ห้องสมุด
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเล่าความสำเร็จในการก้าวไปสู่สังคมยุคมิลเลนเนียม 3S (sharing Success Stories) "การสร้าง การค้น การอ่าน การแลกเปลี่ยน" ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 ของ ชพ. เรื่อง "นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า" 10.45-12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (SciFinder, ScienceDirect, Scopus) เพื่อการสืบค้นวารสารวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ภาควิชาเคมี จำนวน 35 คน 13.30-16.00 น. ห้อง P114
นิสิตภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด 9.00-11.30 น. ห้องสมุด
ห้องสมุดจัดการต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน Open House 2008 ของคณะวิทยาศาสตร์ 8.30-16.30 น. ห้องสมุด ชั้น 2-3
การอบรมวิธีการใช้งาน ระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin (Instructor Training) สำหรับวิทยาเขตพญาไท 10.00-12.00 น. ห้อง P114
งานทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (เป็นการภายใน) เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร เนื่องในวันแม่ของชาติ 10.00-13.00 น. ห้องสมุด ชั้น 3
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล "Tour & Team Development" 2 วัน พัทยา ชลบุรี
การฝึกอบรม (Short Course Training) เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการแพทย์" หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงานวิจัย ของภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย์ศิริราช จำนวน 1 คน 13.00-18.00 น. ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรยายหัวข้อ "การประเมินคุณภาพงานวิจัย ด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics (Impact Factor, h index)" ในงานสัมมนาเรื่อง "การศึกษาดัชนีวรรณกรรม Bibliometrics Study" ของ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) จำนวน 50 คน 14.45-16.00 น. ตึกศูนย์ประชุม NCC สวทช.
บรรยายหัวข้อ "Website คณะทันตแพทย์ สู่สากล" ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 40 คน 13.30-16.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะทันตแพทย์
บรรยายหัวข้อ "การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์" ให้แก่อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 50 คน 9.00-16.00 น. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
บรรยายการใช้ห้องสมุด ประกอบรายวิชาเอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 13.30-16.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ให้การต้อนรับนักศึกษา KEI-Intel Science Talent Project โครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับวิทยาลัยนานาชาติ 11.30-12.00 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2551 13.30-16.00 น. ห้อง P114
การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551 13.00-15.00 น. ห้อง P114
อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 2" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. ห้อง P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 3" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. ห้อง P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 23" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. ห้อง P114
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ e-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional รุ่นที่ 8" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน SCBT343 : Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 61 คน 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การจัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 3/2551 9.00-16.00 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยภาษาฯ
ให้การต้อนรับผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2551 15.15-16.00 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
การฝึกอบรมและแนะนำการใช้ฐานข้อมูล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2551 13.30-13.45 น. ห้อง K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรยายหัวข้อ "Introduction to the Library" ในงาน Orientation for Graduate Students Year 2008 (ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551) 14.40-15.00 น. ห้อง L02
บรรยายหัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Science" สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00 น. ห้อง P114
การจัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 2/2551 9.00-16.00 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทย์ฯ ศาลายา
การจัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 1/2551 9.00-16.00 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทย์ฯ ศาลายา
อาจารย์และนักศึกษาจาก School of Science and Technology, Universiti Malaysia Sabah เยี่ยมชมห้องสมุด 16.30-17.00 น. ห้องสมุด
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การอบรม"การติดตั้ง Windows และ โปรแกรม สามัญประจำเครื่อง" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การอบรม"การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Live Cycle Designer"รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การประชุมคณะทำงานเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร กลุ่มตำแหน่งประเภทสนับสนุน/ทั่วไป ครั้งที่ 1/2551 13.00-15.00 น. ห้อง P114
หัวหน้างานสารสนเทศฯ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 11.00-13.00 น. -
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 7.30-9.30 น. ห้อง K102
นิตยสาร "Science World" ของบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด เก็บข้อมูลและถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข - ห้องสมุดชั้น 3
การอบรม"การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 น. ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การประชุมเครือข่าย webmaster ระดับภาควิชา / หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13.00-15.00 น. ห้อง P114
บุคลากรห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุด 12 คน 8.30-10.00 น. ห้องสมุดชั้น 1-2-3
พิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี 2551 และการประชุมวิชาการของ ปขมท. - ร.ร. เจริญธานีปริ๊นเซส จ. ขอนแก่น
Mini-bookfair in Stang Mongkolsuk Library การออกร้านของศูนย์หนังสือจุฬา BookNet และแอ็ดวานซ์มีเดียซัพพลายส์ (3 วัน) และเชิญชวนสมาชิก ให้คัดเลือกหนังสือ และแนะนำการสั่งซื้อเข้าห้องสมุด 9.00-16.30 ห้องสมุดชั้น 2
แสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ของ ปขมท. - -
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม"การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 22 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"การตัดต่อไฟล์ VDO ด้วย Windows Movie Maker" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 21 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม"การ Backup Computer ด้วย Norton Ghost" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 30 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Live Cycle Designer"รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"สร้างกราฟสวย Excel" รุ่นที่ 3 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 14.00-16.30 ห้อง P114
อบรม"How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 20 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
อบรม"เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-16.30 ห้อง P114
บรรยากาศการบริการ ของหน่วย Multimedia Center (หลังปรับปรุงใหม่) - ห้อง P106
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา Seminar in Science Education (SCID610) ให้แก่นักศึกษา ป.โท-เอก สถาบันนวัตกรรมฯ 9.00-12.00 ห้อง P114
นิสิตวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 13.30-16.00 ห้อง P114
บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเกียรติ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 10.00-10.30 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จำนวน 11 คน ศึกษาดูงานด้านการค้นคว้าวิจัย 10.00-13.00 ห้องสมุดชั้น 2

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546