ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551

การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 24 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง P114 (ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน)