ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2551)

บรรยายหัวข้อ "การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์"

บรรยายหัวข้อ "การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์" ให้แก่อาจารย์ จำนวน 50 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" วิทยากร : อภิชัย อารยะเจริญชัย ผู้ช่วยวิทยากร : วรัษยา สุนทรศารทูล และ พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ