ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2551)

บรรยายการใช้ห้องสมุด ประกอบรายวิชาเอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย

บรรยายการใช้ห้องสมุด ประกอบรายวิชาเอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 4 คน และอาจารย์ 1 ท่าน วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น.