ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2551)

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว.ศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มลคลสุข

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว. จำนวน 3 คน ศึกษาดูงานห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนรายวิชา คม 472 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00-16.30 น.