ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2551)

อบรมวิธีการใช้งาน ระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin (Instructor Training)

การอบรมวิธีการใช้งาน ระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin (Instructor Training) สำหรับวิทยาเขตพญาไท ณ ห้องคอมพิวเตร์ P114 วันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. (จำนวน 40 คน) วิทยากรโดย คุณภูธร เรืองยิ่ง จากบริษัท igroup