ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2551)

บุคลากรสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมศึกษาดูงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บุคลากรสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 10 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ (KM) และการบริหารจัดการห้องสมุด วันที่ 2 กันยายน 2551 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข