ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

ฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน SCBT343

การฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน SCBT343 : Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 61 คน วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง P114