ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2551)

อบรม"การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Live Cycle Designer" รุ่นที่ 2

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน วิทยากรโดย : วรัษยา สุนทรศารทูล วันที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์