ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2551)

อบรมเรื่อง โปรแกรม Freeware และ Opensource สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์