ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2551)

บรรยายหัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Science"

บรรยายหัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Science" รายวิชา SCFS503 : Professional Aspects of Forensic Science สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 คน วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114