ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2551)

บรรยายหัวข้อ "Website คณะทันตแพทย์ สู่สากล"

บรรยายหัวข้อ "Website คณะทันตแพทย์ สู่สากล" ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 40 คน วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 5 คณะทันตแพทย์