ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2551 วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์