ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2551)

อบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 1/2551

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานฮธิการบดี ร่วมกับ ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 1/2551 เรื่อง "เทคนิค web accessibility และลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิทัล แบบ Creative Commons" วิทยากร : คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และคุณน้ำหนึ่ง มิตรสมาน จาก สวทช. วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาลายา