ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2551)

อบรม (Short Course Training) เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการแพทย์"

การฝึกอบรม (Short Course Training) เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการแพทย์" หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงานวิจัย ของภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย์ศิริราช