ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล" สำหรับผู้ปฏิบัติงานรวบรวมผลงานวิจัย ของคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์