ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2551)

ร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เสริมสร้างสังคมความรู้ : การเข้าถึงสภาพที่แตกต่างของสังคม

ผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "เสริมสร้างสังคมความรู้ : การเข้าถึงสภาพที่แตกต่างของสังคม" ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551