ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2551)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ศึกษาดูงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ. กุศลวัฒน์ คงประดิษฐ์) นำนิสิตวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และนิสิตวิชาการจัดการสารสนเทศ จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00-11.30 น.