ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

ฝึกอบรมและแนะนำการใช้ฐานข้อมูล นักศึกษาหลักสูตรเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2551

การบรรยาย ฝึกอบรมและแนะนำการใช้ฐานข้อมูล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2551 จำนวน 25 คน วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-13.45 น. ณ ห้องบรรยาย K102