ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2551)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก รายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 3 (จำนวน 60 คน)