ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2551)

บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education"

บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา Seminar in Science Education (SCID610) ให้แก่นักศึกษา ปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จำนวน 11 คน วันที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์