ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2559

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
21 ธ.ค. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder : Training and Workshop การใช้งานฐานข้อมูล SciFinder

13:30-16:30 P114
7 ธ.ค. 59

บุคลากร หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท

- ศูนย์สารสนเทศ
สำนักราชเลขาธิการ
7 ธ.ค. 59

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานหอสมุด บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
22 พ.ย. 59

รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ และคณาจารย์ภาควิชาเคมี นำคณาจารย์และนักศึกษา
จาก Department of Chemistry Lampung University ประเทศอินโดนิเซีย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ต.ค. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 15

13.30-16.00 P114
19 ต.ค. 59

การอบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 22

13.30-15.00 P114
19 ต.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

- คณะวิทยาศาสตร์
18 ต.ค. 59

นักศึกษาทำกิจกรรมรณรงค์เก็บหนังสือ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 ต.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ตั้งแต่ 14 ต.ค. 59

นิทรรศการ "หนังสือของพ่อ"

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 ต.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ก.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 "วิทยากษีณานุสรณ์ 59"

- คณะวิทยาศาสตร์
27 ก.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
(ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ก.ย. 59

The 11th Training on EndNote Basic for International Student

13.30-16.00 P114
14 ก.ย. 59

คณะนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 ก.ย. 59

แสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผลงานเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ในงานวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ส.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุมวิชาการ ชพ. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล”

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29-31 ส.ค. 59

Mini Bookfair 2016

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
29 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
29 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือและวารสาร และสิ่งพิมพ์
จาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร และสิ่งพิมพ์
ให้แก่ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือภาษาอังกฤษ นิทาน เสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก คุณฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอนและเพื่อน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือสำหรับเด็ก สาระความรู้ด้านพุทธศาสนา
จาก นางสาวณัฐวดี ยาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวสุภาภรณ์ พรพิรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ส.ค. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 59

13.30-16.00 P114
19 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมจากบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิท (ไทยแลนด์) จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ และอุปรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมจากมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
15 ส.ค. 59

Small Group Training เรื่อง แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ PubMed

- P114
11 ส.ค. 59

นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และคณะครูจากโรงเรียนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

13:00-15:30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ส.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

07:45-08:10 คณะวิทยาศาสตร์
9 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและสื่อสำหรับเด็กชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ให้แก่ คุณโกเมศ จันทร์เจริญ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ และอุปรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้อำนวยการ นักเรียนและคณะจากโรงเรียนวัดบ้านดาบ จังหวัดลพบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 ส.ค. 59

งานสารสนเทศฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

- คณะวิทยาศาสตร์
5 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ และอุปรณ์การศึกษา
ให้แก่ พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณพร้อมคณะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา จังหวัดนครปฐม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ส.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 30 ปี

- อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28-29 ก.ค. 59

การใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291

- มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
15 ก.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญรำลึก 97 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- คณะวิทยาศาสตร์
15 ก.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ในนามสำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 ก.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษาทั้งเครื่องเขียนและกระเป๋า
จาก ตัวแทนนิสิตภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 ก.ค. 59

อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เยี่ยมชมการทำงานของนักศึกษาฝึกงาน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ก.ค. 59

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาเคมี

- P114
11 ก.ค. 59

บุคลากรจากหน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 ก.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือ วารสาร และอุปกรณ์การศึกษา
จาก ตัวแทนนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1-3 ก.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2559

- จังหวัดระยอง
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มิ.ย. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นค่า Quartile (Q) สำหรับวารสารวิชาการ

- P114
28 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ หนังสือและวารสาร
จาก ตัวแทนนักศึกษาจากเครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์ หนังสือและวารสาร โดยทางสถานีรถไฟ
ให้แก่โรงเรียนบ้านทรายทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขก.2

- -
24 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก เด็กหญิงปณิตสา ตันจำรัสและครอบครัว

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์การศึกษา
จาก ผู้อำนวยการและคณะจากโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี สพฐ. จังหวัดนครราชสีมา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์การศึกษา
จาก ผู้อำนวยการและคณะจากโรงเรียนวัดบ้านยาง จังหวัดนครปฐม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ สื่อประกอบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และหนังสือเสริมความรู้ทักษะสำหรับเด็ก
จาก คุณอมรรัตน์ แซ่ส่ง ตัวแทนห้องสมุดจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 มิ.ย. 59

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
(วิทยาลัยในวัง) 
19 มิ.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรี ดร. กำจร มนุญปิจุ

- วัดพระศรีมหาธาตุ
5 มิ.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MUSC Bogie 99 Running Challenge

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก นางสาวเจนจิรา เปรมกมล และนางสาวอมรรัตน์ ทองเลิศลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
31 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์ หนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

- -
27 พ.ค. 59

อบรมพิเศษ "การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย Mendeley" 

13.30-15.30 P114
26 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือประเภทแบบเรียนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นและตอนปลาย
จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจากโรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพฯ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 พ.ค. 59

อบรม การสืบค้นข้อมูล Impact Factor ด้วย Journal Citation Report (JCR) 2014

13.30-15.30 P114
24 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
จาก ตัวแทนนิสิตจากชุมนุมนิสิตเก่งดี มีความสุข คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้เดินทางไปมอบกระเป๋าสำหรับเด็กหญิงและสุภาพสตรี
ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

- สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
23 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือโดยทางรถไฟ
ให้แก่โรงเรียนนาวาวิทย์ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ้านกลูบี จังหวัดนราธิวาส

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์
จาก ตัวแทนนักศึกษา จากภาควิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์
จาก คุณดุษษา โชติกวิบูลย์ พร้อมคณะ จากศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
12 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือความรู้ทั่วไป นิทานและสำหรับเด็ก
ให้แก่ผู้บริหารพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะจากโรงเรียนอัสสาอาดะห์ จังหวัดนราธิวาส

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรจากบริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์(หนังสือ)
ให้แก่โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ตำบลดงสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

- -
3 พ.ค. 59

ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 เม.ย. 59

อบรม IT Update : การติดตั้งระบบ VPN และ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ในอุปกรณ์พกพาระบบ Android รุ่นที่ 3

13.30-15.30 P114
26 เม.ย. 59

อบรม สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Piktochart รุ่นที่ 2

13.30-15.30 P114
25 เม.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร) ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

- Steve Cafe' & Cuisine
21 เม.ย. 59

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.00-16.30 P114
18 เม.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด Kao Commercial (Thailand)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7 เม.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์
ให้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลอุ่มเม่า จ.กาฬสินธุ์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7 เม.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 

- คณะวิทยาศาสตร์
7 เม.ย. 59

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.00-16.30 P114
5 เม.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ วารสาร และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 เม.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ วารสาร สื่อการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ ตัวแทนจากกลุ่มอาสาสมัครชาวไบค์เกอร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 เม.ย. 59

Topic : "Research Best Practice"

09.30-11.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 มี.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาม Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 1/2559

13.30-15.30 คณะวิทยาศาสตร์
29 มี.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 มี.ค. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 14

13.30-15.30 P114
29 มี.ค. 59

เสวนาเรื่อง บทบาทของห้องสมุดในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

- สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
22 มี.ค. 59

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (ขั้นเทพ)

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
19 มี.ค. 59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TURNITIN เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ”

- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
18 มี.ค. 59

แสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2558
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 มี.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
จาก ตัวแทนจากโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 มี.ค. 59

ทีมงานสารสนเทศฯ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 มี.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่าและของบริจาค
จาก ตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 มี.ค. 59

ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์

13.30-14.30 P114
2 มี.ค. 59

นักศึกษาสถาปัตย์ฯ ม.ศิลปากร ดูงาน "ตึกกลม"

- คณะวิทยาศาสตร์
2 มี.ค. 59

แสดงความยินดีกับคุณสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

- ม.มหิดล (ศาลายา)
2 มี.ค. 59

อบรมพิเศษ "การเพิ่มเทคนิค/ลูกเล่นให้กับเว็บไซต์" สำหรับเว็บมาสเตอร์

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ก.พ. 59

บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และ บัณฑิตสู่คุณภาพและมาตรฐานสากล

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้แทนครูจากโรงเรียนบ้านสันป่าเปา จังหวัดลำปาง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร สื่อการศึกษา
ให้แก่ ผู้แทนครูจากโรงเรียนอนุบาลสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19 ก.พ. 59

บรรยายพิเศษเรื่อง How to choose a good quality of Open Access Journal : Significance and Impact

- มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 ก.พ. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 5

13.30-16.00 P114
11 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "ธนาคารความสุข" โดย คุณเอ๊ดดี้ พิทยากร ลีลาภัทร์

- คณะวิทยาศาสตร์
10 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "ฝันให้ไกล...ไปจนถึง (อวกาศ)" โดย คุณมิ้ง พิรดา เตชะวิจิตร์

- คณะวิทยาศาสตร์
9 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "Startup Icon: OOKBEE Story" โดย คุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

- คณะวิทยาศาสตร์
8 ก.พ. 59

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ "ตามรอย ชาร์ลส์ ดาร์วิน" โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ 

- คณะวิทยาศาสตร์
5 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและสื่อสำหรับเด็ก
ให้แก่ รศ. ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร และสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณสนั่น ตัวแทนส่งมอบของโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จังหวัดนครนายก

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือที่ระลึกอนุสรณ์งานศพ
ให้แก่ หัวหน้าห้องสมุดและคณะจากห้องศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้เดินทางไปมอบสื่อธรรมะ
ให้แก่ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2 ก.พ. 59

อบรมพิเศษ "ACS Professional Skill Development Training @Mahidol University"

13.30-16.30 K102
1 ก.พ. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 58

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ วารสาร และอุกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านหนองหอย จังหวัดมหาสารคาม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร พร้อมอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ ตัวแทนฝ่ายวิชาการและคณะสามเณรจากโรงเรียนวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารและอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23-24 ม.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ประจำปี 2559

- จ.ราชบุรี
19 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ "Behind the goal"
จาก คุณภาคภูมิ ธีระภัทรานนท์ อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ และผู้ประพันธ์หนังสือ "Behind the goal"

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก คุณทวีชัย โพธิ์คง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์
จาก นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546