ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2559

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
21 ธ.ค. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder : Training and Workshop การใช้งานฐานข้อมูล SciFinder

13:30-16:30 P114
7 ธ.ค. 59

บุคลากร หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท

- ศูนย์สารสนเทศ
สำนักราชเลขาธิการ
7 ธ.ค. 59

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานหอสมุด บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
22 พ.ย. 59

รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ และคณาจารย์ภาควิชาเคมี นำคณาจารย์และนักศึกษา
จาก Department of Chemistry Lampung University ประเทศอินโดนิเซีย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ต.ค. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 15

13.30-16.00 P114
19 ต.ค. 59

การอบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 22

13.30-15.00 P114
19 ต.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

- คณะวิทยาศาสตร์
18 ต.ค. 59

นักศึกษาทำกิจกรรมรณรงค์เก็บหนังสือ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 ต.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ตั้งแต่ 14 ต.ค. 59

นิทรรศการ "หนังสือของพ่อ"

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 ต.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ก.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 "วิทยากษีณานุสรณ์ 59"

- คณะวิทยาศาสตร์
27 ก.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
(ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ก.ย. 59

The 11th Training on EndNote Basic for International Student

13.30-16.00 P114
14 ก.ย. 59

คณะนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 ก.ย. 59

แสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผลงานเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ในงานวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ส.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุมวิชาการ ชพ. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล”

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29-31 ส.ค. 59

Mini Bookfair 2016

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
29 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
29 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือและวารสาร และสิ่งพิมพ์
จาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร และสิ่งพิมพ์
ให้แก่ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือภาษาอังกฤษ นิทาน เสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก คุณฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอนและเพื่อน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือสำหรับเด็ก สาระความรู้ด้านพุทธศาสนา
จาก นางสาวณัฐวดี ยาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวสุภาภรณ์ พรพิรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ส.ค. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 59

13.30-16.00 P114
19 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมจากบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิท (ไทยแลนด์) จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ และอุปรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมจากมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
15 ส.ค. 59

Small Group Training เรื่อง แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ PubMed

- P114
11 ส.ค. 59

นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และคณะครูจากโรงเรียนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

13:00-15:30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ส.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

07:45-08:10 คณะวิทยาศาสตร์
9 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและสื่อสำหรับเด็กชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ให้แก่ คุณโกเมศ จันทร์เจริญ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ และอุปรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้อำนวยการ นักเรียนและคณะจากโรงเรียนวัดบ้านดาบ จังหวัดลพบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 ส.ค. 59

งานสารสนเทศฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

- คณะวิทยาศาสตร์
5 ส.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ และอุปรณ์การศึกษา
ให้แก่ พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมมโสภโณพร้อมคณะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา จังหวัดนครปฐม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ส.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 30 ปี

- อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28-29 ก.ค. 59

การใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291

- มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
15 ก.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญรำลึก 97 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- คณะวิทยาศาสตร์
15 ก.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ในนามสำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 ก.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษาทั้งเครื่องเขียนและกระเป๋า
จาก ตัวแทนนิสิตภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 ก.ค. 59

อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เยี่ยมชมการทำงานของนักศึกษาฝึกงาน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ก.ค. 59

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาเคมี

- P114
11 ก.ค. 59

บุคลากรจากหน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 ก.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือ วารสาร และอุปกรณ์การศึกษา
จาก ตัวแทนนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1-3 ก.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2559

- จังหวัดระยอง
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มิ.ย. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นค่า Quartile (Q) สำหรับวารสารวิชาการ

- P114
28 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ หนังสือและวารสาร
จาก ตัวแทนนักศึกษาจากเครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์ หนังสือและวารสาร โดยทางสถานีรถไฟ
ให้แก่โรงเรียนบ้านทรายทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขก.2

- -
24 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก เด็กหญิงปณิตสา ตันจำรัสและครอบครัว

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์การศึกษา
จาก ผู้อำนวยการและคณะจากโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี สพฐ. จังหวัดนครราชสีมา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์การศึกษา
จาก ผู้อำนวยการและคณะจากโรงเรียนวัดบ้านยาง จังหวัดนครปฐม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 มิ.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ สื่อประกอบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และหนังสือเสริมความรู้ทักษะสำหรับเด็ก
จาก คุณอมรรัตน์ แซ่ส่ง ตัวแทนห้องสมุดจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 มิ.ย. 59

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
(วิทยาลัยในวัง) 
19 มิ.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรี ดร. กำจร มนุญปิจุ

- วัดพระศรีมหาธาตุ
5 มิ.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MUSC Bogie 99 Running Challenge

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก นางสาวเจนจิรา เปรมกมล และนางสาวอมรรัตน์ ทองเลิศลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
31 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์ หนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

- -
27 พ.ค. 59

อบรมพิเศษ "การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย Mendeley" 

13.30-15.30 P114
26 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือประเภทแบบเรียนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นและตอนปลาย
จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจากโรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพฯ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 พ.ค. 59

อบรม การสืบค้นข้อมูล Impact Factor ด้วย Journal Citation Report (JCR) 2014

13.30-15.30 P114
24 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
จาก ตัวแทนนิสิตจากชุมนุมนิสิตเก่งดี มีความสุข คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้เดินทางไปมอบกระเป๋าสำหรับเด็กหญิงและสุภาพสตรี
ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

- สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
23 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือโดยทางรถไฟ
ให้แก่โรงเรียนนาวาวิทย์ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ้านกลูบี จังหวัดนราธิวาส

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์
จาก ตัวแทนนักศึกษา จากภาควิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์
จาก คุณดุษษา โชติกวิบูลย์ พร้อมคณะ จากศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
12 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือความรู้ทั่วไป นิทานและสำหรับเด็ก
ให้แก่ผู้บริหารพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะจากโรงเรียนอัสสาอาดะห์ จังหวัดนราธิวาส

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรจากบริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 พ.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์(หนังสือ)
ให้แก่โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ตำบลดงสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

- -
3 พ.ค. 59

ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 เม.ย. 59

อบรม IT Update : การติดตั้งระบบ VPN และ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ในอุปกรณ์พกพาระบบ Android รุ่นที่ 3

13.30-15.30 P114
26 เม.ย. 59

อบรม สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Piktochart รุ่นที่ 2

13.30-15.30 P114
25 เม.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร) ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

- Steve Cafe' & Cuisine
21 เม.ย. 59

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.00-16.30 P114
18 เม.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด Kao Commercial (Thailand)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7 เม.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์
ให้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลอุ่มเม่า จ.กาฬสินธุ์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7 เม.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 

- คณะวิทยาศาสตร์
7 เม.ย. 59

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.00-16.30 P114
5 เม.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ วารสาร และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 เม.ย. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ วารสาร สื่อการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ ตัวแทนจากกลุ่มอาสาสมัครชาวไบค์เกอร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 เม.ย. 59

Topic : "Research Best Practice"

09.30-11.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 มี.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาม Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 1/2559

13.30-15.30 คณะวิทยาศาสตร์
29 มี.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 มี.ค. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 14

13.30-15.30 P114
29 มี.ค. 59

เสวนาเรื่อง บทบาทของห้องสมุดในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

- สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
22 มี.ค. 59

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (ขั้นเทพ)

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
19 มี.ค. 59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TURNITIN เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ”

- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
18 มี.ค. 59

แสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2558
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 มี.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
จาก ตัวแทนจากโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 มี.ค. 59

ทีมงานสารสนเทศฯ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 มี.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือที่ระลึกทรงคุณค่าและของบริจาค
จาก ตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 มี.ค. 59

ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์

13.30-14.30 P114
2 มี.ค. 59

นักศึกษาสถาปัตย์ฯ ม.ศิลปากร ดูงาน "ตึกกลม"

- คณะวิทยาศาสตร์
2 มี.ค. 59

แสดงความยินดีกับคุณสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

- ม.มหิดล (ศาลายา)
2 มี.ค. 59

อบรมพิเศษ "การเพิ่มเทคนิค/ลูกเล่นให้กับเว็บไซต์" สำหรับเว็บมาสเตอร์

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ก.พ. 59

บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และ บัณฑิตสู่คุณภาพและมาตรฐานสากล

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้แทนครูจากโรงเรียนบ้านสันป่าเปา จังหวัดลำปาง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร สื่อการศึกษา
ให้แก่ ผู้แทนครูจากโรงเรียนอนุบาลสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19 ก.พ. 59

บรรยายพิเศษเรื่อง How to choose a good quality of Open Access Journal : Significance and Impact

- มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 ก.พ. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 5

13.30-16.00 P114
11 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "ธนาคารความสุข" โดย คุณเอ๊ดดี้ พิทยากร ลีลาภัทร์

- คณะวิทยาศาสตร์
10 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "ฝันให้ไกล...ไปจนถึง (อวกาศ)" โดย คุณมิ้ง พิรดา เตชะวิจิตร์

- คณะวิทยาศาสตร์
9 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "Startup Icon: OOKBEE Story" โดย คุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

- คณะวิทยาศาสตร์
8 ก.พ. 59

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ "ตามรอย ชาร์ลส์ ดาร์วิน" โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ 

- คณะวิทยาศาสตร์
5 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและสื่อสำหรับเด็ก
ให้แก่ รศ. ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร และสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณสนั่น ตัวแทนส่งมอบของโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จังหวัดนครนายก

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือที่ระลึกอนุสรณ์งานศพ
ให้แก่ หัวหน้าห้องสมุดและคณะจากห้องศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ก.พ. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้เดินทางไปมอบสื่อธรรมะ
ให้แก่ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2 ก.พ. 59

อบรมพิเศษ "ACS Professional Skill Development Training @Mahidol University"

13.30-16.30 K102
1 ก.พ. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 58

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ วารสาร และอุกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านหนองหอย จังหวัดมหาสารคาม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร พร้อมอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ ตัวแทนฝ่ายวิชาการและคณะสามเณรจากโรงเรียนวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารและอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23-24 ม.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ประจำปี 2559

- จ.ราชบุรี
19 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ "Behind the goal"
จาก คุณภาคภูมิ ธีระภัทรานนท์ อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ และผู้ประพันธ์หนังสือ "Behind the goal"

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จาก คุณทวีชัย โพธิ์คง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ม.ค. 59

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์
จาก นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง