ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2559)

แสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2558 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์