ภาพข่าวและกิจกรรม

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
19 ธ.ค. 61
ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลกจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ธ.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ - คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 พ.ย.-12 ธ.ค. 61
นิทรรศการ "หนังสือของพ่อ" - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 พ.ย. 61
Web of Science Training and Workshop 10.00-11.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
24 ต.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี - คณะวิทยาศาสตร์
12 ต.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 08:00-08:50 คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.ย. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "วิทยากษีณานุสรณ์ 61" - คณะวิทยาศาสตร์
25 ก.ย. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 " (English Version) รุ่นที่ 13 10:330-12:00 P114
20 ก.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบวิชา SCBT201 Biotechnology and Society 10:330-12:00 P114
11 ก.ย. 61
Wiley's Author Workshop: Publishing with Success 09:00-12:00 P114
10 ก.ย. 61
คณะกรรมการฯ AUN-QA เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28-30 ส.ค. 61
Mini Bookfair - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
28 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8" รุ่นที่ 66 13:30-16:30 P114
15, 17 ส.ค. 61
อบรมการใช้ Adobe Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291 - P114
10 ส.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - คณะวิทยาศาสตร์
8 ส.ค. 61
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับมอบตำราวิชาการ “ส่องเซลล์ (Through The Cell)” จากผู้เขียน รศ. ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์ อาจารย์สาขาเซลล์ชีววิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27-30 ก.ค. 61
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมออกบูธรับบริจาคหนังสือ ร่วมกับหน่วยงาน มูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคม ในงาน "สิ่งไร้ค่า อาสาทำดี" - ช่างชุ่ย : Creative Park ถนนสิรินธร
26 ก.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 12.15-14.45 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
26 ก.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 7.50-8.25 คณะวิทยาศาสตร์
20 ก.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี 8.30-11.30 P114
20 ก.ค. 61
นักศึกษาหลักสูตรชีวนวัตกรรม เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 ก.ค. 61
การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) ของหลักสูตรสรีรวิทยา - คณะวิทยาศาสตร์
11 ก.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญ 99 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข  9:45-13:00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
6-8 ก.ค. 61
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - จังหวัดกาญจนบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
22 มิ.ย. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Springer Nature 09.00-12.00 P114
21 มิ.ย. 61
อบรมการสร้างเว็บไซต์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยใช้ WordPress 13.30-15.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 " ชั้นสูง รุ่นที่ 19 13.30-15.30 P114
30 พ.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 11 13.30-15.00 P114
24 พ.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8" รุ่นที่ 64 13.00-16.00 P114
21-25 พ.ค. 61
กิจกรรม BookShare - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 เม.ย. 61
กิจกรรมพิเศษ WEB OF SCIENCE Training and Workshop 9.00-10.30 P114
26 เม.ย.และ 3 พ.ค. 61
อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบชุดวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 13.00-16.00 P114
25 เม.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 28 13.30-14.30 P114
4 เม.ย. 61
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ดร.ระพี บุญเปลื้อง แนะนำห้องสมุดสตางค์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
9 มี.ค. 61
นายวิชัย สังข์แก้ว นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มอบหนังสือ TOEIC ให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 มี.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เทคนิควิธีการสืบค้น Impact Factor, Journal Quartile, h – index และค่า SNIP จากฐานข้อมูล Scopus, SJR, ISI, JCR, ACI ,TCI และการสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร" 9.00-16.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.พ. 61
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย มอบตำราเรียนแก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 ก.พ. 61
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 - คณะวิทยาศาสตร์
22 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

- คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 61

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานคณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) : ก้าวสู่ 60 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

- คณะวิทยาศาสตร์
20 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 และพิธีเปิด

- คณะวิทยาศาสตร์
6 ก.พ. 61

คณะกรรมการฯ AUN-QA ระดับอาเซียน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2-4 ก.พ. 61

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.พ. 61

บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"

- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ม.ค. 61

อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ม.ค. 61

บรรยายเรื่อง “เทคนิคการสืบค้นข้อมูล และการหาค่า Citations, ค่า Journal Impact Factor ค่า h-index” ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9 ม.ค. 61

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ ให้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ม.ค. 61

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ จาก ธนาคารกรุงเทพ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง