ภาพข่าวและกิจกรรม

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
19 ธ.ค. 61
ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลกจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ธ.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ - คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 พ.ย.-12 ธ.ค. 61
นิทรรศการ "หนังสือของพ่อ" - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 พ.ย. 61
Web of Science Training and Workshop 10.00-11.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
24 ต.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี - คณะวิทยาศาสตร์
12 ต.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 08:00-08:50 คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.ย. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "วิทยากษีณานุสรณ์ 61" - คณะวิทยาศาสตร์
25 ก.ย. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 " (English Version) รุ่นที่ 13 10:330-12:00 P114
20 ก.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบวิชา SCBT201 Biotechnology and Society 10:330-12:00 P114
11 ก.ย. 61
Wiley's Author Workshop: Publishing with Success 09:00-12:00 P114
10 ก.ย. 61
คณะกรรมการฯ AUN-QA เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28-30 ส.ค. 61
Mini Bookfair - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
28 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8" รุ่นที่ 66 13:30-16:30 P114
15, 17 ส.ค. 61
อบรมการใช้ Adobe Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291 - P114
10 ส.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - คณะวิทยาศาสตร์
8 ส.ค. 61
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับมอบตำราวิชาการ “ส่องเซลล์ (Through The Cell)” จากผู้เขียน รศ. ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์ อาจารย์สาขาเซลล์ชีววิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27-30 ก.ค. 61
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมออกบูธรับบริจาคหนังสือ ร่วมกับหน่วยงาน มูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคม ในงาน "สิ่งไร้ค่า อาสาทำดี" - ช่างชุ่ย : Creative Park ถนนสิรินธร
26 ก.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 12.15-14.45 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
26 ก.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 7.50-8.25 คณะวิทยาศาสตร์
20 ก.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี 8.30-11.30 P114
20 ก.ค. 61
นักศึกษาหลักสูตรชีวนวัตกรรม เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 ก.ค. 61
การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) ของหลักสูตรสรีรวิทยา - คณะวิทยาศาสตร์
11 ก.ค. 61
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญ 99 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข  9:45-13:00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
6-8 ก.ค. 61
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - จังหวัดกาญจนบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
22 มิ.ย. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Springer Nature 09.00-12.00 P114
21 มิ.ย. 61
อบรมการสร้างเว็บไซต์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยใช้ WordPress 13.30-15.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 " ชั้นสูง รุ่นที่ 19 13.30-15.30 P114
30 พ.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 11 13.30-15.00 P114
24 พ.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8" รุ่นที่ 64 13.00-16.00 P114
21-25 พ.ค. 61
กิจกรรม BookShare - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 เม.ย. 61
กิจกรรมพิเศษ WEB OF SCIENCE Training and Workshop 9.00-10.30 P114
26 เม.ย.และ 3 พ.ค. 61
อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบชุดวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 13.00-16.00 P114
25 เม.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 28 13.30-14.30 P114
4 เม.ย. 61
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ดร.ระพี บุญเปลื้อง แนะนำห้องสมุดสตางค์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
9 มี.ค. 61
นายวิชัย สังข์แก้ว นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มอบหนังสือ TOEIC ให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 มี.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เทคนิควิธีการสืบค้น Impact Factor, Journal Quartile, h – index และค่า SNIP จากฐานข้อมูล Scopus, SJR, ISI, JCR, ACI ,TCI และการสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร" 9.00-16.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.พ. 61
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย มอบตำราเรียนแก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 ก.พ. 61
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 - คณะวิทยาศาสตร์
22 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

- คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 61

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานคณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) : ก้าวสู่ 60 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

- คณะวิทยาศาสตร์
20 ก.พ. 61

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 และพิธีเปิด

- คณะวิทยาศาสตร์
6 ก.พ. 61

คณะกรรมการฯ AUN-QA ระดับอาเซียน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2-4 ก.พ. 61

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

- จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.พ. 61

บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"

- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ม.ค. 61

อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ม.ค. 61

บรรยายเรื่อง “เทคนิคการสืบค้นข้อมูล และการหาค่า Citations, ค่า Journal Impact Factor ค่า h-index” ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9 ม.ค. 61

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ ให้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ม.ค. 61

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ จาก ธนาคารกรุงเทพ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546