ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2559)

แสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผลงานเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ในงานวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถ่ายภาพ : คุณมนตรี เล้าหะชัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล