ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2551)

อบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 2/2551

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานฮธิการบดี ร่วมกับ ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 2/2551 เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นเว็บไซต์ ด้วยเทคนิค Search Engine Optimization (SEO)" วิทยากร : คุณอรรคพล ยุตตะกรณ์ จากบริษัท RedRank วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00-16.30 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาลายา