ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2551)

อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (SciFinder, ScienceDirect, Scopus) เพื่อการสืบค้นวารสารวิทยาศาสตร์

อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (SciFinder, ScienceDirect, Scopus) เพื่อการสืบค้นวารสารวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ภาควิชาเคมี จำนวน 35 คน วันที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง P114