ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2551)

การประชุมหารือคณะทำงานเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตำแหน่งประเภทสนับสนุน/ทั่วไป ครั้งที่ 1/2551

การประชุมหารือคณะทำงานเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตำแหน่งประเภทสนับสนุน/ทั่วไป ครั้งที่ 1/2551 และรายงานสรุปความคืบหน้าของร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ (มีผู้ร่วมประชุม ทั้งคณะทำงาน และผู้สนใจทั่วไปภายในคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน)