ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2551)

บรรยายหัวข้อ "Introduction to the Library"

บรรยายหัวข้อ "Introduction to the Library" ในงาน Orientation for Graduate Students Year 2008 (ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551) วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 14.50-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย L02