ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2551)

บรรยายแก่นิสิตวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและบริการ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บรรยายแก่นิสิตวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน และอาจารย์ผู้สอน ที่เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและบริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อประกอบรายวิชา 421 บริการและกิจกรรมในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ วันที่ 10 มกราคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์