ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2551)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก รายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 40 คน)