ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4/2551 จัดร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์