ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2551)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บุคลากรของสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จำนวน 10 คน เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทางด้านการบริการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2551 เวลา 9.30-12.00 น.