ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2551)

บรรยายหัวข้อ "Website คณะทันตแพทย์ สู่สากล"

บรรยายหัวข้อ "การประเมินคุณภาพงานวิจัย ด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics (Impact Factor, h index)" ในงานสัมมนาเรื่อง "การศึกษาดัชนีวรรณกรรม Bibliometrics Study" ของ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.45-16.00 น. ณ ตึกศูนย์ประชุม NCC สวทช.