ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education"

บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา SCID610 : Seminar in Science Eduation สำหรับ นศ. ปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จำนวน 9 คน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์