ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2551)

บรรยายเพื่อชี้แจงมาตรการและแนะนำการใช้ Software ลิขสิทธิ์ และ Freeware ในการเรียนการสอน การวิจัย

การบรรยายพิเศษ เพื่อชี้แจงมาตรการและแนะนำการใช้ Software ลิขสิทธิ์ และ Freeware ในการเรียนการสอน การวิจัย ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง BT205 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ