ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2551

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานฮธิการบดี ร่วมกับ ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรม "โครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล" ครั้งที่ 3/2551 เรื่อง "ลิขสิทธิ์สำหรับเอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์" วิทยากรโดย ดร. ธนิต ชังถาวร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และนายวัส ติงสมิตร รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6 วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00-16.30 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ศาลายา