ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

บรรยาย เรื่อง Internet Safety, Virus Protection, พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

บรรยายเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง "Internet Safety, Virus Protection, พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์" ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของภาควิชาชีวเคมี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้อง B301 ชั้น 3 ตึก B ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์