ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2551

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง P114 (ผู้เข้าร่วมประชุม 68 คน)