ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2551)

พิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2551 ของ ปขมท.
(ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)
ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. จัดโดย ปขมท. ร่วมกับสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13-14 มีนาคม 2551 ณ ร.ร. เจริญธานีปริ๊นเซส จ. ขอนแก่น


ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาในงานประชุมวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี


ประกาศนียบัตร (ด้านบริการดีเด่น) และเข็ม ปขมท. ทองคำ

ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 6 คน : รุจเรขา อัศวิษณุ (บริการดีเด่น), เพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล จาก ร.พ. รามา (สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น) เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา จาก มช. (บริหารดีเด่น) สนั่น ธรรมธิ จาก มช. (วิชาชีพดีเด่น) ศิริวรรณ ศิริบุญ จากจุฬาฯ (วิชาชีพดีเด่น) สมพจน์ หวลมานพ จาก มศว. (สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น)


อธิบายบอร์ดแสดงผลงาน ให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น


อธิบายบอร์ดแสดงผลงาน ให้แก่ ผช. รมต. กระทรวงศึกษาธิการ


ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในปีนี้ จำนวน 600 คน


รับประกาศนียบัตรและเข็ม ปขมท. ทองคำ จากผช. รมต. กระทรวงศึกษาธิการ


ผศ.นพ. ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล อดีตประธาน ปอมท. และคุณวงเดือน ปริปุณณะ ที่ปรึกษา ปขมท.


ศิษย์เก่า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 3 คน

ข่าวดังคนเด่น : 2 บุคลากร ม.มหิดล รับรางวัลผลงานดีเด่น" สกุลไทย รายสัปดาห์ ฉบับที่ 2799 หน้า 18.
วิดีทัศน์ แนะนำประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัล ในงาน ปขมท.