ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2562)

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 61 ของการก่อตั้ง และ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 61 ของการก่อตั้ง และ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และ ศาสตราจารย์ ดร.กำจร มนุญปิจุ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ท่านแรก ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข