ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2562)

การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 33

การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 33 โดยแนะนำการส่งวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยของนักศึกษาเพื่อตรวจ original check ด้วยโปรแกรม Turnitin ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยรวมถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้ Turnitin ที่ควรทราบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114